top of page


Den innovativa revolutionen
 

Solpaneler ger dig möjlighet att producera din egen el från en ren och obegränsad källa - solen. Genom att installera solpaneler på taket av bostäder, företag och offentliga byggnader och mark kan man generera ren och förnybar energi som kan användas för att driva elektriska enheter. Detta sparar pengar på lång sikt genom att minska energikostnaderna och minskar samtidigt miljöpåverkan.

Miljöfördelar:

 • En solcellsanläggning har en generellt beräknad livstid på 25 – 30 år.

 • Solceller producerar el från förnybar energi.

 • Elproduktionen sker tyst utan att störa omgivningen.

 • Elproduktion och elanvändning sker nära varandra vilket minskar överföringsförluster i elnäten.

 • På ett hustak tar produktionen inte heller någon ytterligare mark i anspråk.

 • För en solcellsanläggning installerad i Sverige tar det ungefär två till tre år att producera lika mycket energi som det går åt för att tillverka, transportera och driva den.

 

Ekonomiska fördelar:

 • Gardering från oförutsedda höjningar av energipriser.

 • Du kan själv producera tillräckligt med el för att täcka hela eller delar av din elförbrukning. 

 • En solcellsanläggning ökar värdet på din fastighet.

 • Solceller är i stort sett underhållsfria.

 • Solceller till en normalstor villa har en avkastning på runt 11 procent.

 • Relativt kort återbetalningstid i relation till livslängden av solcellerna.

 • Återbetalningstiden för solceller är vanligtvis mellan 6–10 år.


Nedan listar vi några av fördelarna med solcellspaneler
 

Solpaneler-på-tak

Svart

Eller

Svarta-Solceller

Svarta celler med svarta busbars

Vit

svart-celler-vita-solceller

Svarta celler med vita busbars

Helsvarta solpaneler har en kombination av svarta celler och svarta busbars (strömledare). 

Svart-vita solpaneler har en kombination av svarta celler och vita busbars (strömledare). 

Vad är skillnaden?

1. Utseende: Helsvarta paneler har svarta celler, svarta busbars och svart ram. De är utformade för att vara diskreta och smälta in mer sömlöst med taket eller installationen där de är monterade. Å andra sidan har svarta paneler med vita busbars en svart yta men har vita linjer (busbars) som löper över panelens yta. Busbars används för att samla upp och transportera den genererade solenergin.
 

Helsvarta paneler anses ofta vara mer estetiskt tilltalande eftersom deras enhetliga och diskreta utseende smälter in väl på taket eller där de är installerade. Med sin mörka färg blir de mindre iögonfallande. Å andra sidan ger svarta paneler med vita busbars en visuell kontrast och ett något annorlunda utseende med sina vita linjer som sträcker sig över ytan.

2. Effektivitet: Paneler med vita busbars kan vara något mer effektiva än helsvarta paneler även om skillnaden är relativt liten. Helsvarta paneler värms inte bara snabbare, utan de tillåter också mindre ljusfångst. Båda faktorerna minskar effektiviteten. På paneler med vita busbars reflekteras oanvänt ljus och fångas sedan upp för att användas av solcellen. Detta ökar cellens ström och gör paneler med vita busbars något mer effektiva. Dock är skillnaden i effektivitet endast 0,5% totalt sett för helsvarta paneler,

3. Kostnad: Helsvarta paneler och svarta paneler med vita busbars kan ha olika prissättning beroende på tillverkaren, marknaden och andra faktorer. Det kan finnas variationer i kostnad baserat på efterfrågan, tillgänglighet och estetiska preferenser.


Vad är busbars?

Busbars används i solpaneler för att leda strömmen från solcellerna till utgången av panelen. Busbars fungerar som en slags strömledare som samlar strömmen från de individuella cellerna i panelen och leder den vidare till utgången på panelen. Busbars är vanligtvis gjorda av koppar eller aluminium och är utformade för att ha låg resistans, så att så mycket ström som möjligt kan överföras från cellerna till utgången utan att förloras som värme.


Intelligent - inte ”smart”
 

Solpaneler är en intelligent lösning för att utvinna energi från solen och minska beroendet av fossila bränslen. Till skillnad från att vara "smarta" som kan innebära att ha en enkel automatisering, är solpaneler ett komplext system av teknik som kan anpassa sig efter variationer i solinstrålning och andra förhållanden för att säkerställa en maximal produktion av ren och förnybar energi. Att omvandla solljus till ström till att konsumera det är en avancerad process, men med våra erfarna projektörer och tekniker så ser vi till att alla moment är planerade och installerade på ett korrekt, säkert och hållbart sätt.


Hur fungerar solpaneler?
 

Solpanelen innehåller två lager av halvledare, en postivt laddad och en negativt laddad.

Vid absorbering av solljus frigörs elektroner från det ena lagret till det andra, Denna rörelse skapar ett elektriskt fält.

Detta driver en ström genom en yttre krets som skickas till en växelriktare som omvandlar det från DC till  AC-ström.

Din fastighet kan nu spara på miljön och minska elkostnader. Utöver det så höjer det även fastighetens värde.

Den producerade elen kan driva vitvaror, bilar, belysning, värme- och kyl generatorer, samt allt annat som använder elektricitet.

Växelriktaren kopplas till en huvudcentral eller undercental som gör det möjligt att använda den egenproducerade elen.


Solceller - Från funktion till hållbarhet och klimatkamp


Revolutionen av solceller: Hur solceller förändrar energiutvinning från solen

Solceller har blivit en allt vanligare syn runtom i världen och är en teknik som har revolutionerat hur vi utvinner energi från solen. Solceller omvandlar direkt solenergi till elektrisk energi genom att utnyttja fotovoltaiska (PV) celler. Dessa celler är gjorda av material som genererar elektricitet när de utsätts för solljus.

Solcellerna är sammankopplade i solpaneler som sedan monteras på tak eller markytor för att generera ström. När solens strålar träffar solpanelerna, absorberar de fotoner från solens ljus. Dessa fotoner genererar en elektrisk spänning som driver en ström genom panelen. Denna ström kan sedan användas direkt i ett elnät eller lagras i batterier för senare användning.​

Solpanelers montering: Hur solpaneler monteras för maximal exponering för solljus

Solceller fungerar bäst när de placeras i direkt solljus och är lutade mot solen. Solpanelerna kan monteras på olika sätt för att få maximal exponering för solen och för att undvika skuggning från träd eller byggnader. Solceller betraktas som en ren och förnybar energikälla som kan användas på både små och stora skala. Det är också en kostnadseffektiv lösning för att producera el på platser där det inte finns någon tillgång till elnätet. Solenergi kan användas för att driva allt från små apparater och belysning till stora anläggningar som fabriker och byggnader.

Teknologisk utveckling inom solceller: Hur intelligenta lösningar optimerar energiproduktionen

Solceller är en teknologi som har blivit allt mer sofistikerad och det har introducerats flera intelligenta lösningar för att optimera energiproduktionen. såsom optimerare, energimätare och mikroväxelriktare. Det finns också tekniker som kan spåra solens position och justera panelens lutning och position för att få en optimal exponering för solljus. Genom att utvinna energi från solen, bidrar solceller till en mer hållbar framtid och minskar beroendet av fossila bränslen. Med en ökande efterfrågan på ren energi för att möta världens energibehov, så är solceller en lovande teknik för att möta dessa behov på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt.

Solceller och hållbarhet: Solcellers bidrag till hållbarhet och minskning av fossila bränslen

Solceller är också en viktig del av den globala klimatkampen. Genom att minska vårt beroende av fossila bränslen kan solenergi bidra till att minska koldioxidutsläppen och minska vår påverkan på miljön.

Solceller kan installeras på taket till hem och företag, på marken eller i större solparker, vilket gör det möjligt för både privatpersoner och företag att producera sin egen el.
 

Solceller bidrar också till att öka självförsörjningen på el och minska beroendet av importerad energi. Dessutom är solceller ett pålitligt och hållbart sätt att producera el, eftersom solen är en oändlig källa till energi och solceller kräver minimalt med underhåll. 
 

Hur fungerar solceller: En grundläggande förklaring av solcellers funktion

PV-cellerna, som är kärnan i solpanelerna, är gjorda av halvledarmaterial, vanligtvis av kisel eller germanium. När solljus träffar dessa material, absorberas fotoner i materialet vilket gör att elektronerna i materialet blir upphetsade och rör sig till ledningsbandet. Denna rörelse av elektroner skapar en elektrisk spänning som kan användas för att generera ström. PV-celler är anslutna i serie eller parallellt för att skapa en modul eller panel. Moduler kan kopplas ihop för att skapa en solcellsanläggning av valfri storlek.
 

Solcellers fördelar: En sammanfattning av solcellers fördelar och många användningsområden

En annan fördel med solceller är att de kräver lite underhåll. Solceller är vanligtvis mycket hållbara och kan fungera i upp till 25 år eller längre. Under denna tid kräver de bara minimalt underhåll, såsom rengöring av paneler och byte av enstaka komponenter om det skulle behövas.​

Sammanfattningsvis är solceller en intelligent och hållbar energikälla som ger många fördelar. De är kostnadseffektiva, kräver lite underhåll och kan användas på platser som saknar anslutning till elnätet. Genom att använda solenergi som en del av vår energimix kan vi minska vårt beroende av fossila bränslen och bidra till en mer hållbar framtid.

 

bottom of page